Vereniging

Het Heuvelrugkoor is ontstaan uit een initiatief van Hans Belderbos. Sinds 2001 is het Heuvelrugkoor een vereniging met een bestuur dat wordt bijgestaan door een muziek- en een PR-commissie.

Muziekcommissie

De muziekcommissie zoekt in nauwe samenwerking met de dirigent de stukken uit. Zij zorgt voor een afwisselend en aantrekkelijk programma zodat ieder aan zijn trekken kan komen. Wat langere en moeilijker stukken worden afgewisseld met kortere eenvoudiger werken.

PR-commissie

De PR-commissie verzorgt het hele jaar door de publiciteit. Zo nu een dan een berichtje in de lokale media of  op Twitter om te wijzen op nieuws rond ons koor en muziek in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en omstreken. Zij zorgt ook voor de aankondiging van de concerten en is actief bij het werven van nieuwe leden.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Omdat het koor een vereniging is hebben we in het voorjaar een algemene ledenvergadering. Hierin worden het activiteiten-jaarverslag, het financieel verslag, de voorgenomen activiteiten voor het komende seizoen en de begroting als vaste punten besproken. Daarnaast is ruimte om actuele zaken te bespreken. Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december.

Contributie

Elk jaar op de ledenvergadering wordt de contributie vastgesteld. Momenteel is dit 330 euro per jaar. De contributie is voor een heel jaar verschuldigd, ook als een lid het koor voortijdig verlaat. De contributie wordt in twee termijnen betaald. Voor nieuwe leden die gedurende het kalenderjaar lid worden wordt een aangepaste contributie voor dat jaar berekend, naar rato van het aantal maanden dat het jaar nog rest.